Privacy policy

Wegen het ontbreken van een contactformulier e.d. worden er principieel bij het gebruik van deze website geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’). 

De door deze website gehanteerde "cookies" zijn louter functioneel en analytisch (intern gebruik), met als enige doel uw surfervaring te optimaliseren.
Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies met het oog op advertenties e.d.