Nieuws

21 november 2016

Er kunnen nog enkele piloten zich aanmelden voor de KartING van woensdag a.s.

De karts zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap voor de nog geïnteresseerde confrères!

20 september 2016

U kan zich niet meer inschrijven voor onze openingsactiviteit.

Deze is volzet.

Volgende keer sneller inschrijven is de boodschap!

20 juni 2016

Uit de kandidaatstellingen mocht blijken dat er vier kandidaten zijn voor vier vacante plaatsen. In die omstandigheden is een stemopneming woensdagvoormiddag uiteraard overbodig. De stemopneming gaat aldus niet door.

Tot woensdag op de Algemene Vergadering!

6 juni 2016

Ons werkjaar zit er, jammer genoeg, bijna op. Bedankt voor uw enthousiasme en aanwezigheid! 

Graag willen we u allen, op grond van artikel 10 en 17 van ons standreglement, uitnodigen voor onze verkiezingen en algemene vergadering op woensdag 22 juni 2016.

De Algemene Vergadering.

De Algemene vergadering gaat door op woensdag 22 juni om 12 uur in het Gerechtsgebouw II (zaal B).

De agenda ziet er als volgt uit:

1/ jaarverslag van de secretaris

2/ financieel verslag van de penningmeester

3/ verkiezing van de (vier) nieuwe bestuursleden

Verkiezingen.

Zes van de tien verkozen bestuursleden behouden hun mandaat conform artikel 12 van het standreglement.

Er komen dus vier plaatsen in het bestuur vacant. We kijken alvast uit naar wie ons wenst te vervoegen!

Alle advocaten van de balie van Kortrijk, jonger dan 35 jaar, kunnen zich kandidaat stellen voor een vacante plaats binnen het bestuur.

Hoe verkiesbaar stellen?

Diegenen die zich kandidaat wensen te stellen, dienen de Voorzitter van dit voornemen schriftelijk (via info@cjbkortrijk.be) op de hoogte te brengen, uiterlijk drie kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering (dus uiterlijk op 18 juni 2016).

De Voorzitter gaat na of de kandidatuur aan de voorwaarden van de verkiesbaarheid beantwoordt en laat dit, in ontkennend geval, schriftelijk weten aan de betrokken kandidaat.

Indien er onvoldoende kandidaten zouden zijn, zoals vereist in artikel 12 van het standreglement, worden alle effectieve leden van de conferentie die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, geacht kandidaat te zijn.

Het verloop van de verkiezingen.

De verkiezingen gebeuren via stemopneming op de rechtbank (gelijkvloers, Gerechtsgebouw II) op woensdag 22 juni 2016 tussen 8 en 12 uur.

Er kan enkel ter plaatse gestemd worden en niet bij volmacht.

Kiesgerechtigd zijn alle advocaten, aangesloten bij de balie van Kortrijk. Om geldig te stemmen mag een kiesgerechtigde maximaal evenveel stemmen uitbrengen als er vacante functies zijn.

Indien er meerdere nieuwe kandidaten behoren tot eenzelfde kantoor of associatie, kan slechts één van hen verkozen worden tot lid van het bestuur.  Bij een gelijk aantal stemmen, wordt de oudste naar rangorde op het tableau van advocaten van de balie van Kortrijk, verkozen.

De bekendmaking van het kiesresultaat gebeurt in het openbaar op de Algemene Vergadering.

Het Bestuur is, op grond van artikel 19 van het standreglement, als enige bevoegd voor alle betwistingen die zouden ontstaan in het kader van de verkiezing van de nieuwe leden van het bestuur.

Contacteer ons gerust bij verdere vragen. Het standreglement kan u terugvinden op onze website www.cjbkortrijk.be.

21 mei 2016

Traditioneel kruisen de eerstejaarsstagiairs in mei de degens tijdens een pleitwedstrijd. Dit jaar was de winnaar Mr. Michiel Descheemaeker van het kantoor Publius. De overige laureaten waren Mr. Lous Degroote, Mr. Arne Parmentier en Mr. Kim Servaege. Proficiat aan allen!

20 april 2016

Op het eind van dit gerechtelijk jaar verlopen de mandaten van de zetelende bestuursleden. Ondertussen is duidelijk dat verschillende bestuursleden jammer genoeg afscheid zullen nemen en hun mandaat niet meer zullen verlengen.

Dit maakt aldus dat verschillende mandaten vacant komen en dat confraters zich hiervoor kandidaat kunnen stellen. Er is uiteraard nog voldoende tijd hiervoor, want kandidaatstellen kan tot en met ten laatste 18/6.

20 april 2016

Onze fijne collega's van Brussel organiseren op 20 mei aanstaande een studiedag over smaakmakers in het procesrecht. Rechter aan onze balie, de heer Jelle Flo, tevens openingsredenaar op de openingsconferentie van de balie van Brussel dit jaar, werkte mee aan deze studiedag en verzekert ons een boeiende dag.

Link naar deze studiedag vindt u hier:

http://www.vlaamspleitgenootschap.be/activiteiten/67/studiedag-smaakmake...

11 maart 2016

Neem deel aan de PROTESTACTIE nu maandag 14/3 om 10 uur in Gerechtsgebouw I.

Waarom?
Hierbij de toelichting van onze stafhouder en de voorzitter BJB die we net mochten ontvangen:

"De Balie Kortrijk roept u op om op maandag 14 maart 2016 om 10 u in toga aanwezig te zijn op de trappen van het gerechtsgebouw I te Kortrijk om aldaar één minuut symbolische stilte te houden als signaal van de bezorgdheid van de advocatuur voor de hervorming van de tweedelijnsbijstand.

Wij doen een oproep om massaal aanwezig te zijn.

Dezelfde actie wordt op hetzelfde ogenblik ook gehouden op andere balies. Het is de bedoeling met deze minuut stilte uiting te geven aan de bezorgdheid van de advocatuur over de hervorming van de tweedelijnsbijstand waarvoor de minister van Justitie recent een wetsontwerp heeft ingediend.

De advocatuur streeft al jaren via OVB en OBFG naar een meer realistische nomenclatuur van de prestaties in de tweedelijnsbijstand. De advocatuur kreeg hiervoor gehoor bij de minister van Justitie die de nieuwe nomenclatuur opneemt in het wetsontwerp tot hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand, waarbij ook wordt voorzien in de mogelijkheden van remgeld, sanctionering door het Bureau voor Juridische Bijstand, enzovoort. Uitgangspunt van de advocatuur was een meer realistische waardering door de waarde van het herziene puntensysteem te koppelen aan een verloning van 75,00 euro per uur.

In het wetsontwerp wordt deze vooropgestelde verloning losgekoppeld van de nieuwe nomenclatuur. Minister Koen Geens zegt te zijn gebonden door het regeerakkoord dat een gesloten enveloppe voor de juridische bijstand bepaalt. Dus kan op vandaag de vooropgestelde uurloonverrekening van 75,00 euro absoluut niet gegarandeerd worden. Daardoor dreigt de beoogde doelstelling van een kwalitatieve dienstverlening teloor te gaan. Het is immers niet mogelijk de kwaliteit van de juridische dienstverlening te leveren indien de passende hulpmiddelen niet ter beschikking zijn. Een advocatenkantoor is een onderneming die moet investeren in kantoororganisatie, uitrusting, personeel, medewerkers, alsook permanente vorming, enzovoort.

De toevloed van noodzaak van juridische bijstand voor minderbegoeden enerzijds en de complexiteit van de samenleving en aangroeiende wetgeving anderzijds, vereisen een hoge standaard van kwaliteit en beschikbaarheid van de advocatuur. De balies willen die taak vervullen maar willen ook de kwaliteit van deze dienstverlening gewaarborgd zien.

De minister van Justitie is ongetwijfeld onze bondgenoot in de uitwerking van een kwalitatieve advocatuur en justitie maar kan ons op heden in het licht van het bestaande regeerakkoord en de huidige wetgeving geen garantie noch uitzicht op een open enveloppe en minimum basisprijs van 75,00 euro per uur bieden.
Daarvoor is een politieke wil van alle partijen noodzakelijk.

We willen met deze actie een signaal geven in de hoop dat de politieke wereld weet dat wij op hen rekenen om de middelen ter beschikking te stellen voor de maatschappelijke nood aan een kwalitatieve en hoogstaande tweedelijnsbijstand.

Met één minuut stilte willen we onze stem luid laten klinken. Een advocaat die zwijgt, zegt veel en slaat de wereld met verstomming.

De Balie Kortrijk dankt u bij voorbaat voor uw deelname aan deze actie en aanwezigheid in toga op maandag 14 maart 2016 om 10 u. Uit solidariteit. Allen daarheen."

29 januari 2016

Vandaag vond de laatste middagshift plaats waarbij confraters een handje toestaken in Poverello. Ondertussen hebben vele confraters de afgelopen twee weken de middagshifts overgenomen van de talrijke vrijwilligers die er dag in dag uit klaarstaan voor minderbedeelden.

We zijn blij dat we een steentje hebben kunnen bijdragen. Bovendien heeft de raad van de orde gisteren beslist onze financiële bijdrage aan Poverello te verhogen met 1850 euro! Dat maakt een totaalbedrag van maar liefst 3.389,86 euro.

7 januari 2016

Eergisteren mochten onze secretaris Meindert, en zijn echtgenote Anne, een tweede dochter verwelkomen! Welkom Maren!

 

15 december 2015

Vanaf vandaag kan u zich inschrijven voor onze nieuwjaarsborrel! De locatie spreekt alvast tot de verbeelding, want we klinken op het nieuwe jaar op Flanders International Airport! Inschrijven kan bij Emmanuelle (emmanuelle@lexis.be)

10 december 2015

Onze week van de solidariteit, ten voordele van Poverello, was een overweldigend succes! We verkochten zo'n 300 (!) sinterklaaszakjes aan confraters en deden een sinterklaasontbijt waarbij onze confraters gul waren met hun vrije giften. Binnenkort bezorgen we onze bescheiden, maar toch erg mooie, bijdrage aan Poverello. U hoort er snel meer over!

6 november 2015

Bestuurslid en ondervoorzitter Sofie Demeulemeester is deze week bevallen van een flinke zoon! We verwelkomen Louis - Paul en laten u hierbij weten dat het gezin het bijzonder goed stelt!

Proficiat Pieter - Paul en Sofie!

 

25 oktober 2015

Op 7 november trekken we op een verrassingsreis. We beseffen dat de drempel hoog is, maar geef u over aan ons en wij bezorgen u een heel fijne dag!

Inschrijven kan nog tot 4 november as!

 

17 september 2015

Volgende week vrijdag worden de inschrijvingen voor onze openingsconferentie afgesloten. Indien u samen met ons de start van het gerechtelijk jaar wenst mee te vieren, gelieve dan snel naar www.ockortrijk.be te surfen en u online in te schrijven!

7 september 2015

U heeft, of zal eerstdaags, uw uitnodiging ontvangen voor onze openingsconferentie!

De inschrijvingen verlopen integraal elektronisch via de website www.ockortrijk.be

De code hiervoor vindt u terug op uw uitnodiging en u kan zich inschrijven tot en met uiterlijk 28 september.

 

1 september 2015

Eindelijk 1 september! We staan te popelen met ons team om er opnieuw in te vliegen.

Op deze link kan u onze agenda voor het najaar raadplegen. Neem alvast uw agenda bij de hand!

19 augustus 2015

Waarom nu al geen lid worden? U hoeft niet langer te wachten!

Voor een kleine (steun)bijdrage kan u lid worden van onze Conferentie. U haalt er heel wat voordeel bij en steunt ermee ook uw Conferentie.

Voor meer informatie kan u terecht op de pagina 'INFO' en verder klikken naar 'over ons'. Daar kan u alle gegevens terugvinden.

3 augustus 2015

Binnenkort geven we er opnieuw een lap op! We zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van het komende werkjaar. Een agenda voor het najaar komt er snel aan!
Het bestuur blijft integraal op post. Julie Vandenbulcke wordt stagiairsverantwoordelijke.

We hebben er al zin in!

22 juni 2015

Geachte confraters,

Ons werkjaar zit erop. Bedankt voor uw enthousiasme en aanwezigheid!Onze plannen voor volgend jaar staan alweer in de startblokken. Graag willen we  u allen uitnodigen voor onze Algemene Vergadering op 2 juli a.s. om 12 uur in het Gerechtsgebouw II (zaal B).

De agenda van de Algemene Vergadering ziet er als volgt uit:

1/ verslag van de secretaris

2/ verslag van de penningmeester

Alle mandaten van de bestuurleden lopen nog een jaar verder. Alle bestuursleden behouden hun lopend mandaat, zodat er dit jaar geen verkiezingen worden georganiseerd. Voor verdere vragen kan u uiteraard bij ons terecht.

Pagina's